W skład Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej wchodzi Bank Krwi, do którego zadań należy: składanie zamówień na krew i jej składniki w RCKiK, zgodnie z zapotrzebowaniem; odbiór krwi i jej składników; przechowywanie krwi i jej składników w wymaganych warunkach; wydawanie krwi i jej składników w sposób podyktowany przepisami prawnymi; wykonywanie comiesięcznych sprawozdawczości.

Do Zakresu działania Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej należy:

  • określanie grupy krwi ABO, RhD,

  • przeglądowe badania na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym,

  • badanie w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem/ noworodkiem,

  • badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego,

  • inne badania uzgodnione z RCKiK w Poznaniu,

  • wykonywanie comiesięcznych sprawozdawczości.