Środki unijne

Realizowane projekty ze środków UE

 

1. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica bierze udział w projekcie realizaowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Tytuł projektu: "Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"
-  projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;.
- działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
- współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu: Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Realizator projektu: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).                          ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

 


 

2. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 1 999 649,72 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szpital Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:
1.  Dostosować Szpital do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, w oparciu
o Standardy Dostępność Plus dla zdrowia.
2.  Wprowadzić usprawnienia w komunikacji – personel ukończy kurs nauki języka migowego, zostaną wyraźnie oznaczone pomieszczenia, rejestracja, zakupione zostaną komputery z programem udźwiękawiająco - powiększającym z materiałami dostępnymi zgodnie
z standardem WCAG 2.1.
3.  Poprawić funkcjonalność przestrzeni publicznej poprzez remont wejścia głównego do budynku wraz z podjazdem, montaż ławek, spoczników, barierek, podjazdów, wymiana dwóch wind dla pacjentów, wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4.  Zwiększyć bezpieczeństwo i komfort dla użytkowników poprzez kontrastowe oznaczanie schodów, szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej, dostępnych będzie więcej usług on-line
5.  Zakupić nowoczesny sprzęt medyczny dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami.
6.  Dostosować stronę internetową Szpitala do wymagań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

Audyt dostępności cyfrowej stron wg standardu WCAG 2.1

Raport z audytu wstępnego placówki medycznej (wniosek o powierzenie grantu nr SZP.21.2020 ) przygotowany w ramach projektu "Dostępność Plus dla zdrowia".


 

3. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica jest beneficjentem projektu pn. „Zakup ambulansu dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 

Planowane efekty: Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony osobistej w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.

Wartość projektu: 520 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 520 000,00 zł, w tym:     

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:     442 000,00 zł

                                             Budżet państwa:       78 000,00 zł

Wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.