Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Wyciąg z procedury akredytacyjnej: REALIZACJA PRAW PACJENTA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W PILE - PP 14. Pacjenci mają zapewnioną możliwość odwiedzin.

Regulamin odwiedzin w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:
Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. Pacjent ma prawo do odmowy odwiedzin. Informację o tym należy zgłosić Pielęgniarce Dyżurnej.
Najodpowiedniejsze są godziny od 9.00 do 18.00. Jednakże ze względu na specyfikę oddziałów inne godziny zostały określone w Regulaminach Oddziałów (Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Kardiologii części „R” oraz Medycyny Paliatywnej).

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.
W wyjątkowych okolicznościach Ordynator/Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na całodobowy pobyt osób odwiedzających, jeśli:

 • pacjent znajduje się w stanie terminalnym,
 • pacjentem jest dziecko unieruchomione lub wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych.

Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko, jeśli zostały upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.
Miejscem przeznaczonym do odwiedzin w oddziale szpitalnym jest sala chorych, świetlica czy wydzielona część korytarza z miejscami siedzącym.
    
Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 • zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
 • przestrzegania zasad higieny rąk, tzn. korzystania ze środków dezynfekcyjnych do rąk dostępnych na salach chorych i korytarzach oddziałów,
 • zachowania czystości i porządku, szczególnie na salach chorych i w pomieszczeniach sanitarnych,
 • przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz zakazu wrzucania odpadów komunalnych do  worków koloru czerwonego ( odpad medyczny),
 • podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w odniesieniu do sal z reżimem sanitarnym.
 • odwiedzający z podejrzeniem choroby zakaźnej lub pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych nie mogą w żadnym przypadku odwiedzać pacjentów w szpitalu.

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym oraz w trakcie czynności porządkowych,
 • przynoszenia i przekazywania pacjentowi produktów spożywczych oraz leków bez zgody lekarza prowadzącego oraz dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu i/lub środków odurzających,
 • przynoszenia kwiatów oraz przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu lub utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom,
 • siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania czegokolwiek na łóżkach i stojakach,
 • spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
 • uruchamiania aparatury medycznej, urządzeń i instalacji,
 • wprowadzania zwierząt,
 • przebywania w innych pomieszczeniach, poza miejscem pobytu pacjenta,
 • opiekowania i zajmowania się innymi pacjentami poza odwiedzaną osobą,
 • filmowania i fotografowania osób przebywających w Szpitalu.
 • zabierania pacjentów poza teren oddziału szpitalnego bez zgody personelu medycznego.

Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala, nie będą wpuszczane na teren szpitala i mogą być z niego wydalone.
Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:

 • zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę w miejscu wskazanym przez personel,
 • nie podawania żywności i napojów pacjentom bez zgody personelu medycznego,
 • pozostawiania chorym tylko niezbędnych przedmiotów (np. przybory toaletowe).

Po zakończonej wizycie należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel. Odwiedzający obowiązani są zastosować się także do innych zaleceń personelu medycznego dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego np. założenia fartucha ochronnego.

Wydanie 2 z 1.02.2022r.